Terms Of Use

Điều khoản và chính sách

Tiêu chuẩn cộng đồng: Các nguyên tắc này nêu rõ tiêu chuẩn của chúng tôi về nội dung bạn đăng và hoạt động của bạn trên Neuqn.com cũng như các Sản phẩm khác của Neuqn.com.
Điều khoản thương mại: Các điều khoản này sẽ áp dụng nếu bạn cũng truy cập hoặc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích thương mại hoặc kinh doanh nào, bao gồm quảng cáo, vận hành ứng dụng trên Nền tảng của chúng tôi, sử dụng các dịch vụ đo lường của chúng tôi, quản lý một nhóm hoặc Trang cho doanh nghiệp hoặc bán hàng hóa/dịch vụ.
Chính sách quảng cáo: Các chính sách này chỉ định những loại nội dung quảng cáo nào được đối tác cho phép. Họ là những người quảng cáo trên các Sản phẩm của Neuqn.com.
Điều khoản về quảng cáo tự phục vụ: Những điều khoản này áp dụng khi bạn sử dụng giao diện quảng cáo tự phục vụ để tạo, gửi hoặc phân phối hoạt động hay nội dung quảng cáo, thương mại, được tài trợ nào khác.
Chính sách về Trang, Nhóm và Sự kiện: Các nguyên tắc này áp dụng nếu bạn tạo hoặc quản lý Trang Neuqn.com, nhóm, sự kiện hoặc nếu bạn sử dụng Neuqn.com để truyền đạt hoặc quản lý quảng cáo.
Chính sách nền tảng của Neuqn.com: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc bạn sử dụng Nền tảng của chúng tôi (ví dụ: dành cho nhà phát triển hoặc nhà điều hành ứng dụng Nền tảng, trang web hoặc nếu bạn sử dụng plugin xã hội).
Điều khoản thanh toán dành cho nhà phát triển: Các điều khoản này áp dụng cho nhà phát triển ứng dụng sử dụng Thanh toán trên Neuqn.com.
Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng: Những điều khoản này áp dụng cho các khoản thanh toán được thực hiện trên hoặc thông qua Neuqn.com.
Chính sách thương mại: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng khi bạn bán sản phẩm và dịch vụ trên Neuqn.com.
Tài nguyên thương hiệu Neuqn.com: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng cho việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa, logo và ảnh chụp màn hình của Neuqn.com.
Nguyên tắc về âm nhạc: Các nguyên tắc này nêu rõ những chính sách áp dụng nếu bạn đăng hoặc chia sẻ nội dung có nhạc trên Neuqn.com.